site cheap essays to buy online what to write my psychology research paper on press careprost essay writing for university spy tracker for iphone как принимать сиалис 20 мг press гороскоп совместимости a cell женская виагра силденафила цитрат 100 мг order essay for one page link гороскоп для easy spyware for galaxy iii cellphone виагра инструкция купить spyware to read messages from other phones карепрост Все игры глазами бориса

REGULAMIN

 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1.1. Sklep internetowy lasotasmy.pl (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresem lasotasmy.pl, prowadzony jest przez BJJ Barbara Jaszczyńska (zwaną dalej „Sprzedającym”) z siedzibą w 03-012 Warszawa, ul. Cytadeli 4, na podstawie Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 115766, NIP 524-144-82-94, REGON  017429282. 
 

1.2. Zakupy w sklepie internetowym lasotasmy.pl mogą być dokonywane przez osoby fizyczne lub prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (zwane dalej „Klient”).

 


2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

 

2.1. Podstawowym warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie lasotasmy.pl, dokonanie wyboru formy płatności i przesłanie zamówienia.

 

2.2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu o towarze i cenie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do złożenia przez Klienta oferty zakupienia prezentowanych towarów na warunkach określonych w Sklepie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego poinformowania o tym Klienta.

 

2.3. Ceny podane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

 

2.4. Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy do Klienta. Koszty ustalane są odrębnie dla każdego zamówienia składanego przez Klienta, a ich wysokość zależy od wartości zamówienia, warunków i sposobu realizacji dostawy.

 

2.5. Otrzymanie zamówienia przez Sprzedającego jest potwierdzane automatycznie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

2.6. Jako zawarcie umowy rozumiane jest przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Sprzedającego do Klienta ostatecznego potwierdzenia zamówienia. Cena podana w ostatecznym potwierdzeniu zamówienia jest ceną wiążącą.

 

2.7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. Jeżeli istnieje możliwość realizacji tylko części zamówienia, Klient podejmie decyzję czy dostawa ma być realizowana w części lub czy termin dostawy może być wydłużony do czasu uzupełnienia braku w magazynie. Ewentualnie Klient rezygnuje z zamówienia.

 

2.8. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówienia w przypadku:

 • błędnie wypełnionego zamówienia 
 • niekompletnie wypełnionego zamówienia
 • podania nieprawdziwych lub nie dających się zweryfikować danych
 • w przypadku niemożności skutecznego skontaktowania się z Klientem.

  

2.9. Sprzedający wystawia dokument potwierdzający sprzedaż w postaci faktury VAT.

 

 

3. REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 

3.1. Zamawiający wybiera formę dostawy zamówionego towaru:

 • dostawa bezpośrednia
 • dostawa za pośrednictwem poczty
 • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • dostawa za pośrednictwem przesyłki konduktorskiej

Szczegóły dotyczące poszczególnych rodzajów dostawy są przedstawione w zakładce Dostawy.

 

3.2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz jak najszybciej powiadomić Sprzedającego. Posiadanie takiego protokołu szkody jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta.

 

3.3. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby realizacja złożonego zamówienia nastąpiła do 36 godzin od momentu złożenia zamówienia, z zastrzeżeniem, że jeżeli zamówienie zostanie złożone w dzień wolny od pracy, czas do realizacji będzie liczony od godziny 8 rano pierwszego dnia roboczego następującego po dniu/dniach wolnych.

 

 

4. PŁATNOŚCI

 

 

4.1. Wiążącą cenę sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów wraz z kosztami transportu określa ostateczne potwierdzenie zamówienia.

 

4.2. Zapłata ceny może być dokonana przez Klienta jednym z następujących sposobów:

 • za pobraniem 
 • przelewem 
 • gotówką  

 

 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY 

 

 

Klient dokonujący zakupu jako Konsument

 

5.1. Klient dokonujący zakupu jako Konsument (tj. jako osoba fizyczna nabywająca towar w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę kupna-sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty wydania towaru stanowiącego przedmiot umowy (w przypadku towaru wysłanego termin liczony jest od dnia odebrania przesyłki).

 

5.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy Klient dokonujący zakupu jako Konsument powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Klienta.       

 

5.3. Do przesyłki zwrotnej Klient dokonujący zakupu jako Konsument zobowiązany jest dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne (jak na formularzu zamówienia) oraz dowód zakupu (faktura). 

 

5.4. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu.

 

5.5. Jeżeli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy) nastąpi niezwłocznie w uzgodniony z Klientem sposób.

 

5.6. Klient dokonujący zakupu jako Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach:

 

 •  gdy zaczął używać towar 
 •  gdy towar został przez niego uszkodzony 

 

5.7. W przypadku szkody transportowej punkt 3.2 stosuje się odpowiednio

 

Klient nie będący Konsumentem

 

5.8. Klient nie będący Konsumentem może odmówić przyjęcia towaru w przypadku gdy otrzymany towar nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem.

 

5.9. Klient ma obowiązek pisemnie powiadomić Sprzedającego o odmowie przyjęcia towaru w terminie 7 dni od dnia dostawy towaru. W przypadku uchybiania powyższemu terminowi i przewidzianej formie powiadomienia, uważa się, że Klient przyjął i zaakceptował dostarczony mu towar.

 

5.10. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego jeżeli towar występował w opakowaniu.

 

5.11. W przypadku szkody transportowej punkt 3.2 stosuje się odpowiednio.

 

 

6. REKLAMACJE 

 

 

6.1. W przypadku uzasadnionej reklamacji, uprzednio zgłoszonej pisemnie wraz z dokumentem zakupu, towar zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania towaru), Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne towary dostępne w sklepie.

 

6.2. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru. 

 

6.3. Klient powinien odesłać wadliwy produkt na adres Sprzedającego.

 

6.4. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

 

6.5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedający zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 

6.6. W przypadku szkody transportowej punkt 3.2 stosuje się odpowiednio.

 

 

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

7.1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

 

7.2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

7.3. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

8.1. Zamówienia w Sklepie są realizowane wyłącznie na terenie Polski.

 

8.2. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia.

 

8.3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między Sklepem a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak polubowne uregulowanie spornych kwestii okazałoby się niemożliwe, wszelkie spory stron będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Warszawie, właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

8.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

 

8.5. Zakazane jest przesyłanie przez Klienta do Sklepu jakichkolwiek informacji: 

 

 • których treść narusza prawo
 • naruszających prawa innych osób

 

 

 

http://canadianmedmart.com/buy-prednisone-online-cheap/